رکاب شیری / سایز ۱ کیلویی ( ۳۵×۲۵ ) درجه۱

30,200تومان

کیلوگرم

توضیحات

تعداد ۵۰۰ برگ در کیلوگرم / هر ۲۵ کیلوگرم معادل یک کیسه

رکاب شیری / سایز ۱ کیلویی ( ۳۵×۲۵ ) درجه۱