رکاب شیری / سایز ۱۰ کیلویی ( ۶۵×۵۵ )درجه۱

30,200تومان

کیلوگرم

توضیحات

تعداد ۹۸ برگ در کیلوگرم / هر ۲۵ کیلوگرم معادل یک کیسه

رکاب شیری / سایز ۱۰ کیلویی ( ۶۵×۵۵ )درجه۱