رکاب سایز ۱۵ کیلویی ( ۷۵×۶۵ ) سفید *

28,500تومان

کیلوگرم

توضیحات

تعداد ۸۰ برگ در کیلوگرم / هر ۲۵ کیلوگرم معادل یک کیسه

رکاب سایز ۱۵ کیلویی ( ۷۵×۶۵ ) سفید *