رکاب شیری / سایز ۵ کیلویی ( ۵۵×۴۵ )درجه۱

30,200تومان

کیلوگرم

توضیحات

تعداد ۱۵۰ برگ در کیوگرم / هر ۲۵ کیلوگرم معادل یک کیسه

رکاب شیری / سایز ۵ کیلویی ( ۵۵×۴۵ )درجه۱