رکاب شیری / سایز ۵ کیلویی ( ۵۵×۴۵ )/ مَلک

32,000تومان

کیلوگرم

توضیحات

تعداد ۱۵۰ برگ در کیوگرم / هر ۲۵ کیلوگرم معادل یک کیسه

رکاب شیری / سایز ۵ کیلویی ( ۵۵×۴۵ )/ مَلک