رکاب سایز ۱۵ کیلویی ( ۷۵×۶۵ ) سفید

15,000تومان

توضیحات

تعداد ۸۸ برگ در هر کیلوگرم / هر ۲۵ کیلوگرم معادل یک کیسه

رکاب سایز ۱۵ کیلویی ( ۷۵×۶۵ ) سفید