رکاب سایز ۱۰ کیلویی ( ۶۵×۵۵ ) شفاف

14,000تومان

توضیحات

تعداد ۹۸ برگ در هر کیلوگرم / هر ۲۵ کیلوگرم معادل یک کیسه

رکاب سایز ۱۰ کیلویی ( ۶۵×۵۵ ) شفاف