رکاب سایز ۵ کیلویی ( ۵۵×۴۵ ) شفاف

14,000تومان

توضیحات

تعداد ۱۵۰ برگ در هر کیلوگرم / هر ۲۵ کیلوگرم معادل یک کیسه

رکاب سایز ۵ کیلویی ( ۵۵×۴۵ ) شفاف