پاکت ۱۰۰×۴۰ ( بادام زمینی / شمشیری )

16,000تومان

توضیحات

هر ۲۵ کیلوگرم معادل یک کیسه می باشد

پاکت ۱۰۰×۴۰ ( بادام زمینی / شمشیری )