رکاب شیری / سایز ۲ کیلویی ( ۴۰×۳۰ )درجه۱

30,200تومان

کیلوگرم

توضیحات

تعداد ۳۶۰ برگ در کیلوگرم / هر ۲۵ کیلوگرم معادل یک کیسه

رکاب شیری / سایز ۲ کیلویی ( ۴۰×۳۰ )درجه۱