رکاب شیری / سایز ۳ کیلویی ( ۴۷×۳۷ )درجه۱

30,200تومان

کیلوگرم

توضیحات

تعداد ۲۵۰ برگ در کیلوگرم / هر ۲۵ کیلوگرم معادل یک کیسه

رکاب شیری / سایز ۳ کیلویی ( ۴۷×۳۷ )درجه۱