رکاب سایز ۲ کیلویی ( ۴۰×۳۰ ) شفاف

14,000تومان

توضیحات

تعداد ۳۶۰ برگ در هر کیلوگرم / هر ۲۵ کیلوگرم معادل یک کیسه

رکاب سایز ۲ کیلویی ( ۴۰×۳۰ ) شفاف