رکاب سایز ۳ کیلویی ( ۴۷×۳۷ ) شفاف

14,000تومان

توضیحات

تعداد ۲۵۰ برگ در هر کیلوگرم / هر ۲۵ کیلوگرم معادل یک کیسه

رکاب سایز ۳ کیلویی ( ۴۷×۳۷ ) شفاف