پاکت ۹۲×۴۰ ( کانادایی )

16,000تومان

توضیحات

خر ۲۵ کیلوگرم معادل یک کیسه می باشد

پاکت ۹۲×۴۰ ( کانادایی )