پاکت ۸۰×۳۵ (مغز پسته )

16,000تومان

توضیحات

هر ۲۵ کیلوگرم معادل یک کیسه میباشد

پاکت ۸۰×۳۵ (مغز پسته )