پاکت ۷۵×۴۰ ( تخمه کدو )

16,000تومان

توضیحات

هر ۲۵ کیلوگرم معادل یک کیسه میباشد

پاکت ۷۵×۴۰ ( تخمه کدو )